วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า) มุ่งสู่การเป็นองค์กรให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ เกิดทักษะและความชำนาญ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

          1. กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

          2. ฝึกอบรมข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรภายนอก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะความชำนาญ ด้านทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

          3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนเป็นแหล่งสารสนเทศเครือข่าย และวิทยากรด้านทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

          4. ให้บริการข้าราชการ พนักงาน และบุคคลภายนอก ที่มาขอใช้บริการจากศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า) อย่างมีมาตรฐาน

          5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา บุคลากร ภายในศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า) ให้มีสมรรถนะในการบริการที่มีมาตรฐาน