ภารกิจและหน้าที่

ภารกิจหน้าที่

     ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า) เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจและความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดำเนินการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้แก่ข้าราชการ และพนักงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามแผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ

2. เป็นแหล่งสารสนเทศและเครือข่ายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือ และแหล่งวิทยาการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค

3. เป็นเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ด้านป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ และการบริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

4. ให้บริการแก่บุคคลภายนอกด้านอาคารและสถานที่