โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

1. หลักสูตร รุกขกรสำหรับพื้นที่อนุรักษ์ รุ่นที่ 2

2. หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านป่าไม้อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

3. หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านป่าไม้อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

4. หลักสูตร รุกขกรสำหรับพื้นที่อนุรักษ์ รุ่นที่ 3