ห้องประชุม

คู่มือการให้บริการห้องประชุมของศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า)

1. ความเป็นมา

                   คู่มือการให้บริการห้องประชุม ของศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า) ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลการให้บริการห้องประชุม สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์กรใกล้เคียง ให้มีความเข้าใจในการขอใช้ห้องประชุม และเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้บริการห้องประชุม ของศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า)

2. วัตถุประสงค์

                   1. เพื่อให้หน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์กรใกล้เคียง เข้าใจขั้นตอนในการขอใช้ห้องประชุมของศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า)

                   2. เพื่อให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานการบริการห้องประชุมที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีมาตรฐานและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

  

 

3. ขอบเขต

                   คู่มือการให้บริการห้องประชุมนี้ ใช้สำหรับเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานการให้บริการห้องประชุม ของศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการห้องประชุมตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ให้ความสนใจต่อไป

4. คำจำกัดความ

                   “ผู้ขอใช้บริการ” หมายถึง บุคลากรหรือหน่วยงานภายในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์กรใกล้เคียงทั้งภาครัฐและเอกชน

                   “ห้องประชุม” หมายถึง ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า)

                   “เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า)

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                   บุคลากรภายในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุมของศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า) และสามารถให้บริการห้องประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ขั้นตอนการให้บริการห้องประชุม

                   1. ผู้ขอรับบริการ แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ พร้อมแจ้งรายละเอียดต่างๆ เช่น กำหนดการ วันเวลา จำนวนคน หน่วยงานที่ขอรับบริการ เป็นต้น

                   2. ผู้ขอรับบริการทำหนังสือขอใช้บริการมาที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า) และทางศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า) ทำหนังสือแจ้งไปยังส่วนฝึกอบรมทราบ

                   3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตารางการใช้ห้องประชุม ตามวันเวลาที่ผู้ขอรับบริการแจ้งความประสงค์

                   4. หากวันเวลาดังกล่าวยังไม่มีผู้ขอรับบริการ เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลรายละเอียดการให้บริการห้องประชุม เงื่อนไขการใช้ห้องประชุม ให้ผู้ขอรับบริการทราบ

                   5. นำเรื่องเสนอผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า) เพื่อพิจารณาอนุญาต หรือไม่อนุญาต

                   6. กรณีอนุญาตให้ใช้บริการ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับบริการทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ เจ้าหน้าที่บันทึกเรื่องลงในปฏิทินตารางการใช้ห้องประชุม ส่วนกรณีที่ไม่อนุญาต ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบและยุติขั้นตอนการดำเนินการ

                   7. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดทราบ (เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ และแม่บ้าน)

                   8. จัดเตรียมห้องประชุม (โต๊ะ เก้าอี้) ตามรูปแบบที่ผู้ขอใช้บริการแจ้งความประสงค์ ติดตั้งและตรวจเช็คอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายภาพ เครื่องปรับอากาศ) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

                   9. ให้บริการระหว่างการใช้ห้องประชุม ได้แก่ การบันทึกเสียง บันทึกภาพนิ่ง แก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้น หรือช่วยเหลือทั่วไป และให้บริการด้านความสะอาด ตลอดการใช้ห้องประชุม

                   10. ภายหลังการใช้ห้องประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ให้ตรวจสอบและจัดเก็บอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน ปิดระบบแอร์ เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ แม่บ้านทำความสะอาดบริเวณห้องประชุม    

7. เงื่อนไขในการใช้บริการห้องประชุม

                   1. ห้องประชุมจะเปิดให้บริการก่อนเวลา 30 นาที

                   2. โปรดแจ้งความประสงค์ในการใช้วัสดุอุปกรณ์และรายละเอียดต่างๆ ในการจัดกิจกรรมล่วงหน้า

                   3. หากมีการยกเลิกการจองห้องประชุม โปรดแจ้งทางศูนย์ฯ ทันที

                   4. ผู้ขอรับการบริการใช้ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า) ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 21.00 น.

                   5. ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า) มีขนาดความจุผู้ที่เข้าประชุมได้ 50 ท่าน

                   6. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

8. ผู้รับผิดชอบการให้บริการห้องประชุม

                   1. นายณรงค์ชัย  กล่อมวัฒนกุล       ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า)                       โทร. 086-4541635 หรือ 081-9762248

                   2. นายสัญญา  ปิ่นแก้ว                พนักงานราชการ          ผู้ประสานงานการจองห้องประชุม                   โทร. 089-2378659

                   3. นายวรเชธ  นารี                     งานโสตทัศนศึกษา        ผู้ควบคุมห้องประชุมและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์   โทร. 036-670611 หรือ 089-2378659

9. ช่องทางการจองห้องประชุมของศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า)

                  1. โทรประสานงาน ที่เบอร์โทรศัพท์ 036-670611 หรือ 089-2378659

                  2. E-Mail Address : jedkod@hotmail.com