ยุทธศาสตร์ของศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า)

     ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า) จัดโครงการฝึกอบรมขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)

     1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกระดับ และแผนยุทธศาสตร์ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

     2. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและองค์กร