แผนโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านป่าไม้อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2562

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านป่าไม้อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มกราคม 2563

 

**ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร